Mazowieckie Centrum Stomatologii

Klauzula informacyjna/ Polityka prywatności

Zgodnie z art. 12 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-301), przy ul. Nowy Zjazd 1
  2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować z nim pod adresem: iod@mcs-przychodnia. pl. lub nr tel.: 22 5569400.
  3. Jeśli Administrator pozyska Pani/Pana dane osobowe i będą one przetwarzane, to Administrator poinformuje Panią/Pana o celu, zakresie, podstawie prawnej, zasadach ich przetwarzania jak również poinformuje Panią/Pana o prawach wynikających z RODO.
  4. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  6. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Przekazanie danych  osobowych niezbędnych do świadczenia usług zdrowotnych odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h. RODO, a ich przetwarzanie regulują inne, stosowne przepisy prawa powszechnego, odnoszące się do działalności leczniczej i praw pacjenta (m.in. okres przechowywania dokumentacji medycznej ustanowiony jest na 20 lat. Po tym okresie dokumentacja może zostać wydana na wniosek pacjenta albo w przypadku jego śmierci na wniosek osoby upoważnionej. W przypadku niezłożenia stosownego wniosku dokumentacja po okresie przechowywania będzie brakowana).

Metadane

Data publikacji : 04.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. zo.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry