Mazowieckie Centrum Stomatologii

Aktualnie znajdujesz się na:

Majątek

Na mocy uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z dnia 12 kwietnia 2016 roku, wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Województwo Mazowieckie i pokryte:

  • 7000 udziałów – wkładem pieniężnym,
  • 6 212 udziałów wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci mienia ruchomego przejętego przez Województwo po zlikwidowanym Wojewódzkim Centrum Stomatologii Samodzielnym Publicznym zakładzie Opieki Zdrowotnej w warszawie, służącego do prowadzenia działalności leczniczej, obejmującego środki trwałe z grup 3-8 według Klasyfikacji Środków Trwałych, wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie, o łącznej wartości 3 106 460 PLN, w zamian za co przyznano 6 212 udziałów.

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym), corocznie biegły rewident dokonuje zbadania sprawozdania finansowego Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o.  oraz sporządzenia raportu i opinii. Na tej podstawie, Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki  podejmuje uchwałę  w sprawie podziału zysku/pokrycia straty.

Uchwała Walnego Zgromadzenie Wspólników Spółki za poprzedni rok obrotowy dostępna jest tutaj.

Metadane

Data publikacji : 04.02.2020
Data modyfikacji : 10.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. zo.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry